08-8612777
חיפוש חוגים ופעילויות

תקנון לרישום חוגים תשפ"ד

17/02/2022 13:49:39

    

נהלי הרשמה לחוגי המתנ"ס לשנת תשפ"ד

1.       הנהלים תקפים לכל חוגי המתנ"ס כולל מנוי סטודיו נשים וחוגי מוזיקה.

2.       פעילות החוגים תפתח אי"ה ביום ראשון 03/09/23 ותתקיים עד יום ראשון 30/06/24, פרט לחוגים שצוין לגביהם אחרת ולמעט המועדים המצוינים בלוח החופשות.

3.       לנרשמים בהרשמה מוקדמת באמצעות אתר המתנ"ס עד ה-09/09/23, תינתן הנחה של 5% לכל השנה.

4.       פתיחת החוג מותנית במספר מינימלי של נרשמים, כל חוג לגופו. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לסגור חוג במידה ומספר המשתתפים ירד מתחת למינימום שנקבע על ידו.

5.       באחריות ההורים לעדכן את מדריכ.ת החוג על בעיה בריאותית ידועה ולסמן בעת הרישום האינטרנטי. אי סימון מהווה הצהרה על בריאות תקינה של הנרשמ.ת.

6.       משתתפ.ת מחויב.ת בתשלום גם אם נעדר.ת מהחוג, אין החזר כספי רטרואקטיבי.

7.       המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוג משתתפ.ת במקרה של אי עמידה בתשלומים/בעיות התנהגות/משמעת המפריעות למהלכו התקין של החוג.

8.       המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים של החוגים בהודעה מראש, עפ"י שיקולו.

9.        המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להחליף מדריכ.ה במהלך שנת הפעילות אם הנסיבות מחייבות בכך.

10.    עד תחילת החוג ומשעת סיום החוג, הילדים באחריות הוריהם.

11.    בהצטרפותכם לחוג הנכם מאשרים קבלת פרסומים מהמתנ"ס. בהצטרפותכם לחוג הנכם מאשרים את צילום ילדיכם במסגרת פעילויות המתנ"ס ופרסומם. במידה ואינך מעונינ/ת יש לפנות למתנ"ס במייל.

 

נהלי ביטול הרשמה לחוג:

12.    משתתפ.ת רשאי.ת להפסיק השתתפות בתנאים הבאים:

-          הודעות ביטול ישלחו ישירות למזכירות המתנ"ס במייל בלבד shafir@matnasim.org.il  ביטול יכנס לתוקפו שבועיים מקבלת הודעת הביטול (יש לוודא קבלת אישור מול המזכירות).

-          מסירה בעל פה, טלפונית או הודעה למדריכ.ה על הפסקת השתתפות ו/או אי הופעה לפעילות לא תחשב כהודעה על הפסקת השתתפות. אי הגעה לחוג לא מהווה ביטול הרשמה.

-          משתתפ.ת רשאי.ת לפרוש מהחוג עד סוף חודש מרץ 31/3/24 מה- 01/04/24 אין אפשרות לבטל השתתפות בחוגים.

13.    במידה והפעילות תופסק ביוזמת המתנ"ס, המשתתפ.ת יחויב/תחויב בשכר לימוד עד מועד הפסקתה בלבד.

14.    ביטול המחאות/כרטיס אשראי ייעשה בעת הצורך ע"י המתנ"ס ולא ע"י המשתתף באופן עצמאי.

15.    במקרה של היעדרות לתקופה שמעל חודש ימים ומעלה עקב סיבה רפואית ניתן להגיש למשרדי המתנ"ס בקשה במייל בצירוף מסמכים רפואיים (מרופא מומחה בלבד) ולהמתין לקבלת מענה מהמתנ"ס.

 

תנאי הרשמה ותשלום:

16.    ההרשמה תתקיים באתר המתנ"ס  http://www.matnas-shafir.org.il

17.    על כל נרשמ.ת למלא טופס הרשמה והצהרת בריאות.

18.    כל משתתפ.ת זכאי.ת לשיעור ניסיון אחד בלבד בכל החוגים, כנגד תשלום יחסי של מפגש אחד.
שיעור הניסיון מחייב בהרשמה אינטרנטית. הודעה על ביטול השתתפות בחוג מיד לאחר שיעור ניסיון אחד, תתקבל במייל המתנ"ס והמשתתפ.ת יחויב/תחויב בהתאם. השתתפות החל מהמפגש השני ואילך תחוייב בתשלום מלא.

19.    הנחות יינתנו למשפחות המוכרות במחלקה לשירותים חברתיים בלבד, בכפוף לשיקול דעת המחלקה.

20.    המעוניינים לשלם במזומן/צ`קים דחויים, מתבקשים להגיע בשעות קבלת קהל למזכירות המתנ"ס.

21.    בחוגים בהם נדרש ביגוד, התשלום יבוצע בנפרד. תשלומים נוספים מפורטים לכל חוג בחוברת חוגים.

22.    המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את ההשתתפות במידה ותשלומים לא יכובדו ויחייב בהתאם בעמלות.

23.    חוב שיצטבר עקב תקלת גביה בכרטיס האשראי, יגבה בחודש העוקב. (ניתן לפרוע את החוב במזומן   
       במזכירות המתנ"ס).

24.    מחירי החוגים מחושבים על בסיס של 32 מפגשים לחוג שנתי המתקיים פעם בשבוע, 64 מפגשים לחוג המתקיים פעמיים בשבוע.

25.    מחיר החוגים הינו שנתי. בחישוב מחיר החוג נלקחו בחשבון החגים והחופשות.

26.    מאמן/מדריך מתחייב למספר מפגשים בשנה עפ"י לוח השנה.


נהלי הרשמה מנוי סטודיו נשים בתנועה:

27.    מחיר חודשי הינו 180 ₪. המנוי הינו שנתי, יפעל בין התאריכים 03/09/2023-31/08/2024.

28.    בחישוב מחיר החוג נלקחו בחשבון החגים והחופשות עפ"י לוח החופשות המפורסם.

29.    היעדרות משיעור אינה מזכה בהחזר כספי. תינתן אפשרות להקפאה במקרה בריאותי בצירוף האישורים הרלוונטיים במייל למתנ"ס, בכפוף לאישור במייל חוזר.

30.    יתכנו שינויים במיקומי החוגים עקב אילוצים. הודעה על כך תימסר מראש למשתתפות.

 

o     הרשמה ותשלום לחוגים תתאפשר רק לאחר קריאת נהלים אלו.

o     הרישום מהווה הסכמה לנהלים.